Biuro Ewidencji Nieruchomości

Do zakresu działania Biura Ewidencji Nieruchomości (BEN) należy prowadzenie ewidencji zasobów nieruchomości Uniwersytetu, w szczególności:
1) gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji prawno-własnościowej nieruchomości znajdujących się we władaniu Uniwersytetu;
2) podejmowanie czynności w celu uzgodnienia ze stanem faktycznym i prawnym treści ksiąg wieczystych, rejestru gruntów i budynków oraz ewidencji majątkowej Uniwersytetu;
3) aktualizowanie stanu wiedzy na temat zasobów przestrzennych, w szczególności bieżące prowadzenie baz danych, rejestrów oraz niezbędnych zestawień. W tym celu biuro ma prawo żądać przedstawienia właściwych informacji i danych od jednostek organizacyjnych administrujących danymi obiektami i terenami;
4) monitorowanie zmian powierzchni wynajmowanych przez Uniwersytet podmiotom zewnętrznym. W tym celu biuro ma prawo żądać przedstawienia właściwych informacji i danych od jednostek organizacyjnych prowadzących umowy najmu i dzierżawy;
5) naliczanie podatku od nieruchomości oraz monitorowanie realizacji opłat;
6) Proces regulacji stanu prawnego nieruchomości – nabywanie praw do nieruchomości, ustanawianie służebności, hipoteka, roszczenia.
7) merytoryczny nadzór nad elektronicznym systemem rezerwacji sal (USOS-SRS);
8) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w obszarze dotyczącym spraw nieruchomości.

 

Kontakt:
Biuro Ewidencji Nieruchomości
kierownik: mgr inż. Maria Wysocka
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
budynek Audytorium Maximum
tel. (22) 55 20 876
e-mail: ben@adm.uw.edu.pl
www: ben.uw.edu.pl