Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ben.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-10-18.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-26 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Link do przeskoczenia do treści strony istnieje ale jest uszkodzony.
  • Link do przeskoczenia do treści strony posiada komunikat w języku angielskim.
 • Linki
  • Serwis posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Serwis posiada odnośniki do pobrania dokumentów bez informacji o ich formacie.
  • Serwis posiada powtórzone linki.
  • W serwisie istnieją uszkodzone linki.
 • Definicja języka/języków strony
  • Serwis posiada treści w języku innym niż podstawowy język strony i nieoznaczone znacznikiem języka.
 • Nagłówki
  • Strony serwisu mogą posiadać wielokrotne nagłówki H1.
  • Niektóre strony serwisu nie posiadają nagłówka h1.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • W serwisie występują przyciski bez etykiety tekstowej.
 • Slajdy
  • Strona główna zawiera pokaz slajdów, w którym przyciski sterowania posiadają komunikaty w języku angielskim.
 • Tabele
  • W serwisie występują tabele nie posiadające zdefiniowanych komórek nagłówkowych.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Przycisk w polu wyszukiwania nie posiada tekstowej etykiety.
  • Wyniki wyszukiwania nie są rozdzielone i prezentują całą treść znalezionych podstron.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Serwis zawiera odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Akapity tekstowe
  • Serwis posiada akapity z justowaniem.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada elementy nie spełniające wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusu klawiatury
  • Serwis może ukrywać widoczność fokusu klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • W serwisie występują elementy klikalne bez etykiet lub jednoznacznych tekstów linków.
 • Slajdery
  • Serwis posiada slajdery bez możliwości zatrzymania przy użyciu klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 • Logiczna kolejność fokusu klawiatury
  • W serwisie występują elementy ukryte wizualnie, które przechwytują fokus klawiatury.
 • Walidacja html/css
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Konsekwentna identyfikacja elementów strony
  • Serwis posiada elementy wyróżnione cechami wyglądu i nie oznaczone właściwymi znacznikami.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

Wyniki przeprowadzonej oceny zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej: Raport badania audytowego

Skróty klawiaturowe

Na stronie ben.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Natalia Furman. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: n.furman@adm.uw.edu.pl, telefon 24 020. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW wraz z informacjami nt. ich dostępności architektonicznej.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Audytorium Maximum, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Anna Kwaśniewska-Twardziak

Telefon: 602 254 901

Email: Anna.Kwasniewska-Twardziak@adm.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Wejście dla osób niepełnosprawnych jest oznaczone i znajduje się w lewym skrzydle budynku – od strony szklarni. Wejście jest płaskie, szerokość drzwi 105 cm. Klamka na wysokości 115 cm. Możliwy podjazd samochodem dowożącym osobę niepełnosprawną pod samo wejście. Dodatkowo jest możliwy wjazd tylnym wejściem do budynku (pochylnia).

Korytarze i przejścia

Korytarze płaskie. Na parterze znajdują się aule wykładowe i sale dla studentów, a także Kancelaria UW i Poczta. Drzwi do auli dwuskrzydłowe szer. ok 140 cm. Klamki na wysokości od 105 do 112 cm. Na parterze jest winda, którą można się dostać tylko na poziom -1. Szerokość drzwi do windy 87 cm. Na I i II piętro gdzie są biura brak dostępu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Procedury

Dostęp do pomieszczeń na parterze i poziomie – 1 nie wymaga pomocy osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek problemów jest na miejscu pracownik portierni, który służy pomocą.

Dodatkowa pomoc

Jeżeli jest taka potrzeba portier prosi telefonicznie pracownika biura, żeby zszedł na parter do interesanta/ studenta.

Łazienki, toalety, szatnie

Szatnia i toalety ogólnodostępne (w tym dla osób niepełnosprawnych) znajdują się na poziomie -1, gdzie można się dostać windą. Dodatkowo na parterze, na tyłach budynku znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe dostosowania

Brak podpisów w systemie Braille’a. Brak pętli indukcyjnych. W windzie jest system głosowy informujący o położeniu windy oraz możliwość połączenia z portiernią.

Dojazd i miejsca parkingowe

Dojazd autobusem do przystanku Uniwersytet na Karkowskim Przedmieściu lub metrem do stacji Uniwersytet Nowy Świat. Parking dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Kampusu Centralnego po wcześniejszym uzyskaniu karty parkingowej. Pomocy w pozyskaniu karty udziela Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.

Dodatkowe informacje o budynku

Brak