Biuro Gospodarcze

Do zakresu działania Biura Gospodarczego (BG) należy zapewnienie warunków lokalowych i obsługi gospodarczej dla podstawowej działalności Uczelni oraz dozór mienia Uczelni, w szczególności:
1) administrowanie nieruchomościami znajdującymi się w dyspozycji administracji ogólnouniwersyteckiej, w tym w szczególności zapewnienie należytego funkcjonowania, zabezpieczenia i eksploatacji budynków i lokali mieszkalnych oraz zapewnienie właściwych pod względem technicznym i bhp warunków użytkowania;
2) sporządzanie i realizacja umów najmu, dzierżawy i użyczenia w administrowanych obiektach;
3) sprawowanie nadzoru i prowadzenie prac związanych z pielęgnacją terenów zielonych;
4) zapewnienie obsługi audiowizualnej w administrowanych salach dydaktycznych;
5) zawieranie i realizacja umów na dostawę materiałów i urządzeń oraz wyposażenia
dla jednostek administracji ogólnouniwersyteckiej;
6) utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie głównego kampusu i w obiektach administrowanych przez Biuro;
7) sprawowanie nadzoru i prowadzenie ewidencji majątku stanowiącego wyposażenie administrowanych budynków oraz ewidencji i rozliczania kosztów utrzymania budynków i sal dydaktycznych;
8) obsługa księgowo-finansowa jednostek administracji ogólnouniwersyteckiej w zakresie zleconym;
9) działanie na rzecz optymalizacji wykorzystania nieruchomości;
10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, organizacjami studencko-doktoranckimi oraz podmiotami zewnętrznymi  przy obsłudze imprez, spotkań i konferencji, odbywających się w budynkach i na terenie Uczelni;

Obiekty zarządzane przez BG [więcej]

 

Kontakt:
Biuro Gospodarcze
kierownik: mgr Renata Gierak
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
budynek Audytorium Maximum
tel. +48 22 55 20 346
e-mail: bg@adm.uw.edu.pl
www: bg.uw.edu.pl